Maasoevers Maastricht

Verkennen van mogelijkheden voor integrale aanpak van hoogwaterveiligheid en nautische veiligheid met stedelijke vernieuwing en herstructurering.

Maasoevers
Maasoevers botenverkeer

Laatst gewijzigd: 4 april 2023

Pilotproject

Maasoevers Maastricht

Zowel om Maastricht op een duurzame manier te beschermen tegen extreem hoge waterstanden in de Maas als om de nautische veiligheid op de Maasroute te verbeteren zijn ingrijpende aanpassingen noodzakelijk aan de oostelijk Maasoever tussen de Wilheminabrug en Keersluis Limmel. De kans doet zich voor om deze benodigde maatregelen te koppelen aan enkele actuele opgaven op het gebied van stedelijke vernieuwing en herstructurering, ontwikkeling van het Sphinxkwartier, het station en het braakliggende gebied Trega/Zinkwit.

Het project levert een bijdrage aan verschillende IRM-thema’s, te weten scheepvaart, ruimtelijke ontwikkeling, waterstandsdaling en dijkversterking. De leervragen in het kader van IRM hebben betrekking op de integrale benadering van de nautische veiligheid en op het faseverschil in de oplossing van verschillende opgaven.

De gemeente Maastricht is bestuurlijk trekker. Andere betrokken partijen zijn provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W. Het project bevindt zich in de aanloopfase naar de verkenning.

Als je met de Maas binnen Maastricht aan de slag gaat, dan kan je je niet afsluiten voor wat er op de oever gebeurt.

Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Gerard Wijnands van de gemeente Maastricht.