Droogte IJsselvallei

In de IRM-pilot ‘Droogte IJsselvallei’ ligt de focus op het slim benutten van hoogwatersituaties voor perioden van laagwater en droogte, met een sleutelrol voor de relatie tussen het hoofdwater- en het regionale watersysteem.

Droogte IJsselgebied (fotograaf: Ivo Hutten)
Droogte IJsselgebied (fotograaf: Ivo Hutten)

De droogte in 2018 vormde aanleiding meer onderzoek te doen naar deze problematiek. Duidelijk is dat grote watertekorten in de toekomst vaker voorkomen. In het project ‘Droogte IJsselvallei’ worden mogelijkheden verkend voor het beter vasthouden en tijdelijk opslaan van water. Waarbij wordt gekeken naar de kansen die het regionale watersysteem biedt om in periodes van laagwater in de IJssel toch over voldoende water te beschikken.

Het omgaan met droogte en de lage waterstanden in de rivier is een van de speerpunten binnen samenwerkingen van Rijk en regio. De samenhang tussen hoog- en laagwater én de verbindingen tussen de grote rivieren en het regionaal watersysteem zijn belangrijk om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Onderzoek kan helpen om de mogelijke oplossingen te vinden en aan elkaar te verbinden.

Dit willen we van elkaar leren

Met deze pilot willen we samen meer leren over de samenhang tussen hoog- en laagwater én de verbindingen tussen de grote rivieren en het regionaal watersysteem. We onderzoeken daarbij onder andere:

  1. Hoe kunnen we de sponswerking van het watersysteem verbeteren: hoe houd je water zo lang mogelijk vast, in zowel het regionale watersysteem als in het hoofdsysteem van de IJssel? We onderzoeken dit met een quick-scan waarmee we drie vragen willen beantwoorden:
    - Werkt het (principe)?
    - Kan het (in de IJsselvallei en waar dan precies)?
    - Is het opschaalbaar (naar een niveau dat past bij de omvang van de problematiek)?
  2. Hoe kunnen we de droogteproblematiek en het verbeteren van de sponswerking van het watersysteem verbinden aan de transitie van de landbouw naar de zogeheten kringlooplandbouw waarbij een integrale aanpak wordt beoogd van stikstof, waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit?
  3. Wat is de relatie de relatie tussen landbouwtransitie, het regionale watersysteem en ander beheer van de uiterwaarden?

In de eerste fase (2022) ligt de focus op onderdeel a.

Het is van groot belang alles uit de kast te trekken om de droogteproblematiek in de IJsselvallei aan te pakken. Het regionale watersysteem in relatie tot de IJssel en de Vecht biedt daarvoor mogelijkheden die wij nog maar heel beperkt kennen. Deze pilot biedt een mooie kans om de opties in samenhang te verkennen en oplossingen te vinden die werken.

Riviertakcoördinator Robert Duzijn provincie Gelderland

Planning

Als de eerste fase (a) tot kansrijke voorstellen leidt zal het vervolgonderzoek meerdere jaren in beslag nemen.

Meer informatie

Neem met vragen over het project ‘Droogte IJsselvallei’ contact op met Robert Duzijn van de provincie Gelderland: r.duzijn@gelderland.nl