Werkwijze

Parallel aan de inhoudelijke ontwikkeling van IRM werken we aan een ‘Werkwijze’ waarin we beschrijven hoe we gaan samenwerken om na vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM onze visie te realiseren. We maken hierom afspraken over de (adaptieve) aanpak, de besluitvorming, de verantwoordelijkheden van elke partner en nemen een eerste voorstel op voor financiering.

Loopt
Werkwijze Bouwsteen
Werkwijze bouwsteen

Waarom een Werkwijze?

De partijen die nu samenwerken aan het PoW willen deze samenwerking graag voortzetten om de visie ook daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor maken we nadere afspraken over onder andere de samenwerking, de verantwoordelijkheidsverdeling en de financiering. Hierbij denken we voorlopig aan een adaptieve aanpak zodat we tijdens de uitwerking van de visie kunnen bijsturen en inspelen op nieuwe – nu nog onbekende – ontwikkelingen in het rivierengebied.

Integraal samenwerken aan het rivierengebied op dit schaalniveau is nieuw. Op lokaal niveau doen we al de nodige ervaring op met deze aanpak. Dit zijn vruchtbare maar vooralsnog ingewikkelde, langdurige en daarmee kostbare trajecten. De (besluitvormings-)processen zijn immers nog niet altijd ingericht op integraal samenwerken. Daarom is veel pionierswerk en overleg nodig. We benutten de ervaringen die we al opdoen en halen die actief op voor het ontwikkelen van een (kosten-)efficiënte Werkwijze voor IRM.

Binnen die Werkwijze ontwikkelen we ook een afweegkader waarmee partners straks eenvoudig en op basis van het gezamenlijke toekomstbeeld kunnen afwegen welke opgaven en projecten prioriteit hebben. We richten ook een proces in om met elkaar efficiënt tot integrale keuzes te komen.

Binnen Werkwijze verkennen we ook in welke vorm IRM na vaststelling van het POW doorgaat. Een uitvoeringsprogramma is een optie, maar ook andere vormen zijn denkbaar. We nemen daarbij ook de samenhang mee met andere relevante ontwikkelingen in het rivierengebied.

Inbreng voor Werkwijze

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en bijbehorende Reactienota, het Beeld op de Rivieren, de Notitie Kansrijke Alternatieven en het Voorkeursalternatief vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de Werkwijze IRM.

Binnen het rivierengebied zijn al verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten bezig. Kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan benutten we bij de ontwikkeling van IRM.

Rijn
Rijn.jpg

Globale planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Voorjaar 2020

Start bouwen aan Werkwijze.

2020 - 2023

We bouwen doorlopend aan de Werkwijze IRM. Onder andere tijdens integrale Bouwdagen en kleinschalige werksessies en in het Praktijknetwerk IRM (in oprichting).

In 2023

Werkwijze verwerkt in het Programma onder de Omgevingswet.

Bouwstappen

Bij het ontwikkelen van de Werkwijze IRM denken we na over oplossingen op zowel project- als programmaniveau. We doorlopen hierbij een aantal stappen.

  • 01 Ophalen dilemma’s en lessen uit de praktijk

    Bij lopende (integrale) inspiratieprojecten in het rivierengebied hebben we dilemma’s en leerervaringen op projectniveau opgehaald (factsheet). We verkennen daarnaast de mogelijkheden om pilotprojecten te starten en ook hieruit lessen te trekken.

  • 02 Integrale Bouwdagen

    Tijdens integrale Bouwdagen gaan we met onze IRM-relaties van de partneroverheden, maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen en kennisinstellingen in gesprek over mogelijke oplossingen. We bespreken bijvoorbeeld wat moet vastliggen bij oplevering van het Programma onder de Omgevingswet (PoW). Ook denken we met elkaar na waarin IRM door praktijklessen in de jaren daarna kan leren en groeien.

  • 03 Verankering in het PoW

    In het PoW beschrijven we de werkwijze met verantwoordelijkheden en bekostiging. Op het Ontwerp PoW is formele inspraak mogelijk door het indienen van zienswijzen.

Dieze-Den-Bosch - Waterschap Aa en Maas

Impressie opbrengst samen bouwen

Hier vind je op hoofdlijnen inzichten en conclusies uit het gezamenlijke bouwproces wanneer dit beschikbaar is.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

~ Van 18 juli tot en met 12 augustus 2022 is ons secretariaat gesloten vanwege de vakantie. Mails naar info@bouwplaatsirm.nl beantwoorden we vanaf 15 augustus weer. ~

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.