Milieueffectrapport (MER)

Om tot één voorkeursalternatief te komen onderzoeken we de (milieu)effecten van de verschillende kansrijke alternatieven. Samen met onder andere de kosten en maatschappelijke baten (MKBA) vormt de m.e.r. de onderbouwing van het voorkeursalternatief dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet.

Interne voorbereiding
ANP-online317668599.jpg
ANP-online317668599.jpg

Waarom een MER?

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Het doel van de m.e.r. is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij de vaststelling van plannen en besluiten. Omdat het over een plan gaat, en nog niet over concrete projecten, betreft het een zogenaamd plan-MER.

Een belangrijk product van de m.e.r.-procedure is het milieueffectrapport, dat wordt afgekort tot MER. De meerwaarde van de m.e.r.-procedure wordt vooral bepaald door het in beeld brengen, uitwerken en onderzoeken van alternatieven voor beleidsontwikkeling, beoogde locaties en type maatregelen. Een MER brengt de positieve en negatieve effecten van deze alternatieven op het milieu in beeld. Het draagt daarmee bij aan de afweging en de onderbouwing van de te maken (beleids-)keuzes voor het voorkeursalternatief dat we uitwerken in het Programma onder de Omgevingswet (POW). Het MER is een bijlage bij het vast te stellen POW en wordt dan ook meegenomen bij de inspraakprocedure en de vaststelling en besluitvorming van dit programma.

Globale planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Planning nog te bepalen

Start plan-MER

Planning nog te bepalen

Concept plan-MER gereed inclusief het voorkeursalternatief

Planning nog te bepalen

Verwerken van het toetscommentaar

Planning nog te bepalen

Definitief plan-MER gereed

april 2023

Het Ontwerp POW leggen we eerst via de bestaande overlegstructuren van Deltaprogramma’s Maas en Rijn voor om het vervolgens in april 2023 voor te leggen aan de stuurgroep IRM.

juni 2023

Inspraakprocedure Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW) met in de bijlagen het milieueffectrapport.

We leggen een eerste Ontwerp POW in april 2023 voor aan de stuurgroep IRM. Na vrijgave leggen we het Ontwerp POW, naar verwachting in juni 2023, ter inzage.

2023

Vaststelling POW met milieueffectrapport

Bouwstappen

Het milieueffectrapport vormt samen met de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) belangrijke informatie voor de besluitvorming over het voorkeursalternatief. Er is daarom nauwe afstemming nodig tussen beide onderzoeken. Met name over de uitgangspunten, de referentiesituatie en de alternatieven. We beschrijven deze in de Notitie Kansrijke Alternatieven. Nadat het Voorkeursalternatief is vastgesteld beschrijven we de effecten van het Voorkeursalternatief in het MER en de MKBA.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. beoordeelt de volledigheid en juistheid van de inhoud van het milieueffectrapport. Op basis hiervan geeft de commissie aan of het MER geschikt is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over IRM. Eerder heeft de commissie al een advies gegeven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Voor het plan-MER doorlopen we diverse stappen. Deze hebben we hieronder al globaal uitgewerkt. Na vaststelling van de kansrijke alternatieven hebben we meer zicht hoe en wanneer we dit vormgegeven.

 • 01 Opstellen uitgangspuntennotitie

  Voordat we kunnen starten met het opstellen van het plan-MER stellen we een uitgangspuntennotitie op. Hierin stellen we de inbreng, de te gebruiken modellen en verdere uitgangspunten voor het milieuonderzoek vast.

 • 02 Onderzoek

  Effectenonderzoek, -analyse en – beoordeling op basis van de geselecteerde kansrijke alternatieven.

 • 03 Plan opstellen

  Opstellen conceptplan-Mer.

 • 04 Revisieronde

  Revisieronde van het concept plan-MER door onder andere themaspecialisten en de interne begeleidingsgroep IRM.

 • 05 Besluitvorming concept

  Concept MER met effecten kansrijke alternatieven voorleggen ter besluitvorming over het Voorkeursalternatief.

 • 06 Aanpassen MER en MKBA

  Na besluit over het Voorkeursalternatief aanpassen MER en MKBA met effecten uit het Voorkeursalternatief.

 • 07 Afronding en ter inzage legging

  Afronden MER en als bijlage van het Programma onder de Omgevingswet ter inzage leggen.

 • 08 Advies

  Verwerken avies Commissie m.e.r. en zienswijzen.

Programma onder de Omgevingswet (PoW)

Impressie opbrengst samen bouwen

Hier vind je op hoofdlijnen inzichten en conclusies uit het gezamenlijke bouwproces wanneer dit beschikbaar is.

Nieuwsarchief MER

Op dit moment zijn er nog geen nieuwsberichten.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

~ Van 18 juli tot en met 12 augustus 2022 is ons secretariaat gesloten vanwege de vakantie. Mails naar info@bouwplaatsirm.nl beantwoorden we vanaf 15 augustus weer. ~

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.