Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)

Om tot één voorkeursalternatief te komen onderzoeken we met een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in hoeverre de kansrijke alternatieven bijdragen aan onze doelstellingen en wat de welvaartseffecten voor Nederland zijn. Samen met onder andere de Milieueffectrapportage (m.e.r.) vormt dit de onderbouwing van het voorkeursalternatief dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet voor IRM.

Interne voorbereiding
Merwede.jpg
Merwede.jpg

Waarom een MKBA?

Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel bij de onderbouwing van beleidskeuzes, zoals bij grote ruimtelijke projecten als IRM plaatsvindt. Een MKBA probeert de positieve en negatieve effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hierbij niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten. Denk hierbij aan de regionale ruimtelijk economische ontwikkelingsmogelijkheden.

Het toepassen van een MKBA heeft meerdere voordelen. Zo zorgt de MKBA voor objectieve en transparante beslisinformatie, en kunnen we op basis van de MKBA bepalen of het project of een maatregel leidt tot een vergroting van de maatschappelijke welvaart. Daarnaast kan de MKBA bijdragen aan het optimaliseren van het project of maatregel en dus helpen bij het formuleren van een voorkeursalternatief.

Inbreng voor het MKBA

De MKBA maakt gebruik van kennis en informatie uit de andere IRM-bouwstenen. We baseren de probleemanalyse onder andere op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) het Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische beleidsopties (NRB). Het nulalternatief en de beleidsalternatieven voor de MKBA komen voort uit de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA). Voor het bepalen van de effecten maken we gebruik van het plan-MER als het gaat om de milieueffecten. Het is dan ook belangrijk dat beide onderzoeken dezelfde uitgangspunten hebben. Voor het bepalen van de overige effecten maken we zo veel mogelijk gebruik van bestaande onderzoeken en kengetallen.

Lees voor een algemene toelichting en deelstappen de Algemene MKBA leidraad (CPB/PBL, 2013).

Rijn
Rijn.jpg

Globale planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Planning nog te bepalen

Start uitvoering MKBA

Planning nog te bepalen

Definitief rapport MKBA

Bouwstappen

Een onafhankelijke marktpartij voert de MKBA uit. Zij doorlopen hierbij globaal onderstaande stappen. Na vaststelling van de kansrijke alternatieven hebben we meer zicht hoe we dit vormgegeven.

 • 01 Opstellen plan van aanpak

  Opstellen plan van aanpak met onder andere het beoogde detailniveau van de MKBA, de beschikbare en uit te zoeken informatie en de planning.

 • 02 Informatie

  Informatieverzameling onder andere op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts.

 • 03 Analyse informatie

  Het analyseren van alle verkregen informatie.

 • 04 Afstemming

  Afstemming met onder andere Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 • 05 Eindrapport

  Vaststelling van het rapport door de stuurgroep IRM.

Meinerswijk-Arnhem

Nieuwsarchief

Op dit moment zijn er nog geen nieuwsberichten.

Downloads en documenten

Op dit moment zijn er nog geen documenten.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

~ Van 18 juli tot en met 12 augustus 2022 is ons secretariaat gesloten vanwege de vakantie. Mails naar info@bouwplaatsirm.nl beantwoorden we vanaf 15 augustus weer. ~

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.