Kosten-batenanalyse

Om tot één voorkeursalternatief te komen onderzoeken we met een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in hoeverre de kansrijke alternatieven bijdragen aan onze doelstellingen en wat de welvaartseffecten voor Nederland zijn. Samen met onder andere de Milieueffectrapportage (m.e.r.) vormt dit de onderbouwing van het voorkeursalternatief dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet voor IRM.

Status: interne voorbereiding

Waarom een MKBA?

Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel bij de onderbouwing van beleidskeuzes, zoals bij grote ruimtelijke projecten als IRM plaatsvindt. Een MKBA probeert de positieve en negatieve effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hierbij niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten. Denk hierbij aan de regionale ruimtelijk economische ontwikkelingsmogelijkheden.

Het toepassen van een MKBA heeft meerdere voordelen. Zo zorgt de MKBA voor objectieve en transparante beslisinformatie, en kunnen we op basis van de MKBA bepalen of het project of een maatregel leidt tot een vergroting van de maatschappelijke welvaart. Daarnaast kan de MKBA bijdragen aan het optimaliseren van het project of maatregel en dus helpen bij het formuleren van een voorkeursalternatief.

Inbreng voor het MKBA

De MKBA maakt gebruik van kennis en informatie uit de andere IRM-bouwstenen. We baseren de probleemanalyse onder andere op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) het Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische beleidsopties (NRB). Het nulalternatief en de beleidsalternatieven voor de MKBA komen voort uit de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA). Voor het bepalen van de effecten maken we gebruik van het plan-MER als het gaat om de milieueffecten. Het is dan ook belangrijk dat beide onderzoeken dezelfde uitgangspunten hebben. Voor het bepalen van de overige effecten maken we zo veel mogelijk gebruik van bestaande onderzoeken en kengetallen.

Lees voor een algemene toelichting en deelstappen de Algemene MKBA leidraad (CPB/PBL, 2013).

Globale planning

Zomer 2022

 Start uitvoering MKBA

n.t.b.

Definitief rapport MKBA

Deze planning is onder voorbehoud.

Bouwstappen

Een onafhankelijke marktpartij voert de MKBA uit. Zij doorlopen hierbij globaal onderstaande stappen. Na vaststelling van de kansrijke alternatieven hebben we meer zicht hoe we dit vormgegeven.

Opstellen plan van aanpak met onder andere het beoogde detailniveau van de MKBA, de beschikbare en uit te zoeken informatie en de planning.

Informatieverzameling onder andere op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts.

Het analyseren van alle verkregen informatie.

Afstemming met onder andere Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Vaststelling van het rapport door de stuurgroep IRM

Nieuwsarchief MKBA

Op dit moment zijn er nog geen nieuwsberichten

Documenten MKBA

Op dit moment zijn er nog geen documenten

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op