Bouwstenen

Via een trechteringsproces werken we toe naar het Programma onder de Omgevingswet voor IRM: de eerste stap naar het rivierengebied van de toekomst. Dit proces kunnen we alleen doorlopen met inbreng van overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en kennisinstellingen.

Ontdek ons trechteringsproces
brug
sander-weeteling-i_c1Rj0fAmo-unsplash@2x.png

Ontdek hoe wij werken

Trechteringsproces

Door het ten volle benutten van alle aanwezige (gebieds-)kennis en het meewegen van alle wensen en belangen die er spelen in en langs de Rijntakken en de Maas komen we in 2023 tot één gezamenlijk toekomstbeeld. Bouw dus ook met ons mee aan IRM door een bijdrage te leveren aan de verschillende bouwstenen in onderstaand plaatje.

Trechtering

Zoals het plaatje weergeeft gaan we gaandeweg van een veelheid aan opgaven, kansen en informatie naar één integrale visie voor het gehele rivierengebied. Hierin wordt onder meer duidelijk hoe we in de toekomst willen omgaan met de afvoercapaciteit en de bodemligging van ons rivierengebied. Het Programma onder de Omgevingswet (POW) geeft straks inzicht in type, omvang, locatie en programmering van passende maatregelen om de visie (tot 2050) te kunnen realiseren

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) hebben we het te onderzoeken gebied, de problematiek en de te bereiken doelen beschreven. Ook lichten we toe hoe we de milieueffecten van mogelijke alternatieven beoordelen.

brug
sander-weeteling-i_c1Rj0fAmo-unsplash@2x.png

Trechtering

In de Nota Realistische Beleidsopties (NRB) bepalen we welke beleidsopties voor het behouden of vergroten van de afvoercapaciteit en de toekomstige bodemligging van de rivieren we verder onderzoeken en welke opties niet realistisch of uitvoerbaar zijn en dus afvallen. In het Beeld op de Rivieren (BoR) onderzoeken we welke ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen in de toekomst in het gebied worden verwacht.

Op basis van de informatie uit het BoR en de NRB bepalen we welke kansrijke alternatieven we in het milieueffectrapport (MER) en in de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) willen onderzoeken. Hiervoor halen we bestaande kennis op uit documentatie en bij (gebieds-)deskundigen. Daarnaast doen we aanvullend onderzoek.

Foto Reactienota NRD
Foto Reactienota NRD

Onze werkwijze

Voorgaande bouwstenen nemen we mee bij de ontwikkeling van het voorkeursalternatief voor het rivierengebied van de toekomst. We leggen het voorkeursalternatief vast in het eerdergenoemde Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM. In het POW geven we naast de maatregelenpakketten ook aan hoe we het vervolg willen gaan vormgeven richting het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen.

Met een inspraakprocedure toetsen we of betrokkenen en belanghebbenden zich kunnen vinden in dit POW. Volgens huidige planning stellen we het POW in 2023 vast.

De toekomstvisie voor het rivierengebied is met deze vaststelling niet in beton gegoten. In de bouwsteen ‘Werkwijze’ beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat we nieuwe inzichten en ontwikkelingen blijven meenemen. Op dit moment denken we aan een wendbare aanpak waarbij er in de periode tot 2050 verschillende evaluatiemomenten zijn op basis waarvan we de visie bijstellen.

Luchtfoto Haven Werkendam -  bron Havenuitbreiding Werkendam
Luchtfoto Haven Werkendam - bron Havenuitbreiding Werkendam

Wendbaar proces

Met de aanpak die we nu voorstaan voor IRM is nog weinig ervaring opgedaan. Het instrument van een Programma onder de Omgevingswet (POW) is nieuw en ook de ambitie om te komen tot één visie voor Rijn en Maas is nieuw. Het ontwikkelproces is dan ook een verkenningstocht dat we met elkaar aangaan. We experimenteren, leren en stellen waar nodig bij.