Andere ontwikkelingen

IRM is een samenwerking van regionale overheden en het Rijk. Deltaprogramma’s Maas en Rijn werken samen in IRM. IRM heeft raakvlakken met veel andere ontwikkelingen in het rivierengebied. Onderdeel van de ontwikkelfase van IRM tot en met 2022 is te onderzoeken hoe we elkaar het beste kunnen versterken en hoe we onderlinge afstemming het meest efficiënt kunnen organiseren.

Lekbrugover
Lekbrugover.jpg

Ontwikkelingen in het rivierengebied

Het gaat hierbij in elk geval om de volgende ontwikkelingen die ook in het rivierengebied spelen:

IRM en het Deltaprogramma

Integraal Riviermanagement zoekt oplossingen voor bestaande knelpunten in het rivierengebied en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering. Daarmee adresseert IRM de thema’s van het Deltaprogramma in het rivierengebied. Het resultaat leggen we vast in een Programma onder de Omgevingswet en wordt gebruikt voor de herijking van de Voorkeursstrategie Rivieren van het Deltaprogramma.

IRM en de Programmatische Aanpak Grote Wateren

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) werken regionale partners en het Rijk samen aan toekomstbestendige grote wateren. Het doel van de PAGW is om in 2050 te komen tot toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie.

De PAGW-maatregelen zijn gericht op het realiseren van een robuust toekomstbestendig riviersysteem. Ze gaan uit van een riviersysteembenadering waarbij vier omvangrijke hotspots worden gerealiseerd. Onderling verbonden via een groenblauwe corridor met tussenliggende stapstenen. De hotspots zijn Gelderse Poort, Grensmaas, IJssel-Vechtdelta, Biesbosch.

Er worden oppervlakten van formaat voorzien met kenmerkende riviernatuur: overstromingsvlakten, ooibossen, natte en droge graslanden, rietmoerassen, onderwaterlandschappen, geulen met droogvallende slikken. Het riviersysteem krijgt ruim baan door ook binnendijkse gebieden aan te koppelen via dijkverlegging of functioneel aankoppelen. Maatregelen zijn gericht op aanleg van ontbrekende leefgebieden, de onderlinge verbinding tussen deze leefgebieden, het vergroten van de natuurlijke dynamiek en abiotische verscheidenheid.

Door het gebrek aan natuurlijke dynamiek is de variatie in leefgebieden sterk afgenomen, ontbreken goede verbindingen tussen verschillende leefgebieden en is de kwaliteit van de leefgebieden onvoldoende door onder andere gebrek aan abiotische verscheidenheid (gradiënten) en onnatuurlijk hoge of juist lage dynamiek. Daarnaast richt het PAGW zich op het bestrijden van de structurele erosie van het zomerbed en de verdroging van het winterbed die hierdoor ontstaat.

Maatregelen die nu al zijn benoemd en vastgelegd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de beheerplannen voor Natura 2000 vormen een gegeven en een vertrekpunt. De PAGW gaat erover wat er tot 2050 nodig is om tot robuuste riviernatuur te komen, die goed samengaat met een krachtige economie.

De PAGW-opgave maakt deel uit van de het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. Meer informatie is te lezen in het rapport dat onlangs is verschenen Ecologische Syteemopgave PAGW-rivieren.

IRM en de Nationale Omgevingsvisie en het Nationaal Waterprogramma

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de visie van de Rijksoverheid voor een duurzame fysieke leefomgeving en is één van de instrumenten van de in 2022 in te voeren Omgevingswet. Het Nationaal Waterprogramma beschrijft het nationaal waterbeleid en -beheer. Het is een nadere invulling van de Nationale Omgevingsvisie op watergebied. IRM is een nadere invulling voor het Nederlandse rivierengebied van de Nationale Omgevingsvisie en het Nationaal Waterprogramma.

IRM en de Kaderrichtlijn Water

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt tot 2028 gewerkt aan het realiseren van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. IRM richt zich op de periode na 2028. De periode waarin de KRW-opgave is afgerond. Daar waar mogelijk en zinvol zoeken we afstemming op. Uitgangspunt is dat we maatregelen die zijn of worden genomen in het kader van de KRW in stand houden.

IRM en het Natuurnetwerk Nederland

In het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt tot 2028 gewerkt aan het realiseren van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. IRM richt zicht op de periode na 2028 de periode waarin de NNN-opgave is afgerond. Daar waar mogelijk en zinvol wordt afstemming gezocht. Uitgangspunt is dat we maatregelen die zijn of worden genomen in het kader van de NNN in stand houden.

IRM en het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) versterken de waterschappen de komende jaren al verschillende dijken in het rivierengebied. Afhankelijk van de fase waarin deze projecten zich bevinden stemmen we de opgaven van IRM en HWBP zoveel mogelijk op elkaar af. Door rivierverruiming in het kader van IRM is het bijvoorbeeld aannemelijk dat dijken minder of niet versterkt hoeven te worden. Daarnaast kunnen we de werkzaamheden (kosten-)efficiënter inrichten door werkzaamheden waar mogelijk te combineren. Hoe en waar dit kan moet de komende jaren duidelijk worden.

IRM en het Bestuurlijk Overleg MIRT

Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn onder andere rijksprojecten en -programma’s opgenomen, waarmee wordt gewerkt aan de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het MIRT gaat uit van een intensieve samenwerking tussen het Rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Waar opgaven elkaar raken, worden deze gezamenlijk opgepakt.

Om dit bestuurlijk te faciliteren is er elk najaar een bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) in ieder van de vijf MIRT-regio's (Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest) en voor het programma goederenvervoercorridors. Dit laatste programma en de regio’s Oost voor de Rijn en Zuid voor de Maas zijn relevant voor IRM.

Bestuurlijke afspraken over projecten die nu in het rivierengebied worden uitgevoerd lopen op dit moment veelal via het MIRT. Waarschijnlijk zal dit voor een groot deel van de projecten die voortkomen uit IRM ook het geval zijn. Bij vaststellen van de Werkwijze en het Programma onder de Omgevingswet is hier meer duidelijkheid over.

Voor meer informatie zie: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en transport (MIRT).

Private initiatieven

Bij de ontwikkeling van IRM nemen we niet alleen bestaand beleid van Rijk, provincies en waterschappen mee. We betrekken ook visies en plannen die niet door de overheid zijn ontwikkeld. Initiatieven zoals ‘Ruimte voor levende rivieren’ van zes natuurorganisaties en de toekomstvisie ‘Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120’ van de Wageningen Universiteit.