Achtergrond

IRM is een logische doorontwikkeling, volgend op programma’s als Ruimte voor de Rivier Maaswerken, NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied) en (KRW) Kaderrichtlijn Water. Maar ook op integrale projecten binnen de Deltaprogramma’s Rijn en Maas.

Rivier met uiterwaarden
AdobeStock_373660396.jpeg

Historie

Al sinds de eerste bewoning in het rivierengebied hebben mensen moeten omgaan met de grillen van de rivier. Al in de 12de en 13de eeuw worden de eerste dijken opgeworpen en de eerste polderbesturen als voorlopers van de huidige waterschappen opgericht om deze dijken te beheren. In de eeuwen hierna wordt de rivier steeds verder beteugeld. Nieuwe dijken worden opgeworpen, kribben worden aangelegd, bochten worden afgesneden en diverse kanalen worden gegraven. Al deze maatregelen zijn veelal gericht op het verbeteren van de rivier voor de scheepvaart en het vlot afvoeren van afvoerpieken.

Van veel recenter tijd zijn de dijkversterkingen en een programma als Maaswerken. Met Ruimte voor de Rivier is een trendbreuk ingezet waarbij werd gezocht naar mogelijkheden om ruimte terug te geven aan de rivier. Een trend die ook wordt doorgezet in het Deltaprogramma. Ook zijn programma’s opgezet met doelstellingen op het gebied van natuur (NURG, Natuurnetwerk Nederland), waterkwaliteit (KRW), scheepvaart en zoetwatervoorziening (Deltaprogramma Zoetwater).

Duidelijk is dat het werk aan de rivier nooit stilstaat. Het gebruik en de hoeveelheden water, ijs en sediment in de rivieren veranderden in de tijd waarop telkens ook het gebied werd aangepast. Ook nu staan we weer voor nieuwe opgaven.

Knelpunten riviersysteem

Diverse ontwikkelingen zetten het riviersysteem onder druk. Het klimaat verandert. Naar verwachting nemen als gevolg hiervan de extremen in het rivierengebied toe. Perioden van stijgend water worden afgewisseld met langere perioden van grotere droogte. Het wateroverschot moeten we veilig afvoeren maar voor perioden van droogte willen we ook water kunnen vasthouden. Lees meer.